معنى إسم س كينة

ر} = ر {را} = نظيرآن را، اين را، كتابهارا ـ ـ ـ{رائب}) = الحاوي) به گفته ابوريحان بيروني، رائب به معني دوغ است ـ به گفته برخي ازنويسندگان واژه نامه هاوروايت مردم عرب زبان، به معني شيرمنعقدشده است كه چربي آن . 000 اسم طفل

2022-12-07
    اسم نبات جماد حيوان بلاد بحرف ض
  1. محرورالمزاج رانافع بود
  2. در مدينه وفات يافت
  3. Ka Jin كاجين
  4. ـاط من الروس دفـ
  5. ـحات موا
  6. تَسْقِيَةٌ